Huisregels DAC 'de Vermeer'

Algemeen

Dagactiviteitencentrum de Vermeer is geopend van 08.30 uur tot 16.15 uur. We beginnen met een ochtendronde om 09.00 uur en daarna beginnen alle activiteiten. De activiteiten stoppen om 16.00 uur.

 • Dagactiviteitencentrum de Vermeer heeft vaste pauzes waarin er koffie en thee wordt geserveerd.
  De pauzes zijn als volgt;
  - van 10.00 tot 10.30 uur
  - van 12.00 tot 13.30 uur
  - van 14.30 tot 15.00 uur
  Buiten de pauzes om wordt er geen koffie en thee geserveerd mits je,
  in overleg je van tevoren aangeeft dat je bijvoorbeeld bezoek verwacht.
 • Binnen het dagactiviteitencentrum wordt van iedereen verwacht dat je respectvol met anderen omgaat.
 • Van iedere deelnemer wordt verwacht dat je actief bijdraagt aan het creëren van een goede sfeer.
 • Iedere deelnemer van DAC de Vermeer heeft een contactpersoon bij wie je terecht kan voor vragen of wijzigingen.
 • DAC de Vermeer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
 • Wanneer men afspraken niet kan nakomen wordt verwacht van deelnemers dat zij dit doorgeven aan het DAC en zich afmelden.
 • Het is niet toegestaan om binnen het DAC goederen of geld van elkaar te lenen of op enigerlei wijze handel te drijven.
 • Het meenemen van introducés/ gasten kan alleen in overleg met de begeleiding.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.


Activiteiten.

 • Wat betreft de activiteiten deelname verwachten we dat je zelf de werkplek opruimt nadat je klaar bent met je werkzaamheden.
 • Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de goederen, gereedschappen en apparatuur van DAC de Vermeer.
 • Van iedere deelnemer wordt verwacht dat er actief meegewerkt wordt aan het behouden van de ordelijkheid en hygiëne van het gebouw.
 • Elke activiteit heeft zijn eigen praktische regels en gebruiken waarover je bij aanvang geïnformeerd wordt door de desbetreffende begeleiding.


Veiligheid.

 • Alle persoonlijke gegevens worden te allen tijde opgeborgen in een afgesloten kast. Iedere deelnemer heeft het recht zijn eigen persoonlijke map in te zien.
 • Wat betreft de veiligheid; agressief gedrag, zowel lichamelijk als verbaal wordt niet getolereerd. In dat geval word je verzocht het gebouw te verlaten waarna er eventuele sancties kunnen plaatsvinden.
 • Het onder invloed zijn of gebruik van alcohol en / of drugs is niet toegestaan binnen DAC de Vermeer.
 • Wanneer je medicatie gebruikt die van invloed kan zijn op het concentratievermogen, is dit bij het werken met machines en gereedschappen verstandig om te melden aan de begeleiding.


Administratie en Privacy.

 • Wat betreft de privacy van deelnemers;
  persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden mits de deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  Verder zijn medewerkers en vrijwilligers gebonden aan de regels van de geheimhoudingsplicht / beroepscode volgens de richtlijnen van GGZ Drenthe.
 • Nieuwe deelnemers worden tijdens de inschrijving op de hoogte gebracht van het verzuimbeleid van DAC de Vermeer.
 • Wanneer nieuwe deelnemers ( zonder geldige indicatie ), na inschrijving, afwezig zijn en zich niet afmelden, kunnen zij na een periode van 4 weken weer worden uitgeschreven.
 • Er wordt bij langere afwezigheid verwacht dat de deelnemers informeren over de redenen.
  Eventueel wordt er door de contactpersoon contact opgenomen en worden er concrete afspraken gemaakt.
 • In het geval van langdurige afwezigheid zonder afmelding; wanneer het binnen een tijdsbestek van 2 maanden niet duidelijk is of iemand nog wenst deel te nemen aan activiteiten bij DAC de Vermeer en het niet gelukt is om contact op te nemen, kan de desbetreffende deelnemer zonder afbericht worden uitgeschreven.
 • Wanneer een deelnemer aangeeft te willen stoppen bij het DAC en men is in het bezit van een geldige indicatie, wordt men op de hoogte gebracht van de afmelding en uitschrijving.